Stan sprawy sądowej dotyczącej kartelu ciężarówek w Niemczech, styczeń 2022

Opublikowano

W dniu 23 września 2021 r. Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH), sprawa nr KZR 35/19, orzekł o odpowiedzialności merytorycznej i całkowicie potwierdził opinię prawną powodów!

Doszło nie tylko do wymiany informacji, ale – jak podkreślono w kilku miejscach – nawet do kartelu cenowego, czyli kartelu hard-core, a tym samym najgorszego naruszenia konkurencji, jak również wiążąco stwierdziła Komisja.

Pozwani również przyznali ten fakt w kontekście ugody i tym samym wyraźnie się na to zgodzili. Tym samym pozwani nie mieli możliwości obalenia tych faktów w postępowaniu cywilnym.

Teraz opublikowane zostały również drugi i trzeci wyrok Federalnego Sądu Najwyższego, sygnatury akt KZR 19/20 i KZR 20/20. Są one również bez zastrzeżeń pozytywne dla strony powodowej i potwierdzają, że odszkodowanie przysługuje również w przypadku zakupu w leasingu oraz dla kupujących od dealerów.

Krótko mówiąc, perspektywy dla działań prawnych pozostają nienaruszone, a nawet uległy poprawie.

Następnie sądy rejonowe zaczną decydować o wysokości odszkodowania. Również ważne: w ostatnim orzeczeniu Wyższy Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem nie dopuścił nawet odwołania do Federalnego Sądu Najwyższego. Jest to wyraźna wskazówka, że główne kwestie odpowiedzialności w kartelu samochodów ciężarowych zostały wyjaśnione że sądy regionalne mogą teraz pracować nad sprawami na podstawie ustalonych wytycznych.

Obecnie istnieje około 65 wyroków w sprawie kartelu ciężarówek, które malują obraz orzecznictwa korzystny dla powoda.

Rozmawialiśmy już kilkakrotnie z dr Lutzem, przewodniczącym składu sędziowskiego Sądu Krajowego w Monachium i uczestniczyliśmy w prawie 10 przesłuchaniach ustnych w równoległym postępowaniu z innymi powodami, którzy nie są tutaj reprezentowani. Większość pozwów w Niemczech toczy się w I Sądzie Okręgowym w Monachium, obecnie około 130 pozwów z łączną liczbą ponad 250.000 roszczeń dotyczących samochodów ciężarowych.

Sąd Okręgowy wydaje wiele tzw. orzeczeń dowodowych. Jest to wyraz tego, że odpowiedzialność jest uznawana za istniejącą merytorycznie i sąd zasięga opinii biegłych co do jej wysokości. I Sąd Okręgowy w Monachium powołał dwóch biegłych, którzy ocenią również wysokość odszkodowania za reprezentowane przez nas roszczenia.

Są to Prof. Dr. Oliver Falck, Instytut Ifo, Monachium, jako koordynator i osoba kontaktowa dla sądu, oraz Dr. Johannes Koehnen. Eksperci posiadają wiedzę fachową z zakresu prawa konkurencji i są przede wszystkim niezależni: Instytut ifo jest związany z Ludwig-Maximilians-University w Monachium, jest w około dwóch trzecich finansowany ze środków publicznych i jest odpowiednio niezależny. To jest ważne, aby o tym wiedzieć, ponieważ w centrum znajdują się ważkie interesy gospodarcze.

Jeszcze lepiej, że Federalny Trybunał Sprawiedliwości w międzyczasie orzekł w decyzji KZR 63/18, że należy ustalać odszkodowania na podstawie badań UE itp. Zostało to scharakteryzowane trafnym stwierdzeniem: „15% [odszkodowania] na wszystko!”. i prawdopodobnie znacznie skróci postępowanie.

W międzyczasie złożyliśmy kilka pozwów sądowych. Wszystkie te sprawy toczą się przed 37. izbą cywilną Sądu Okręgowego Monachium I z jego przyjazną dla powoda jurysdykcją.

Dotyczy to zarówno jurysdykcji, jak i zastosowania przepisów o przedawnieniu, a w szczególności skoncentrowanego postępu postępowania z uzyskaniem uniwersalnej opinii biegłego.

W związku z tym, perspektywy pozostają nienaruszone.

Będziemy dalej informować.

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia