Mercedes stworzył rezerwy w wysokości ponad 1 mld euro Mercedes zarezerwował rezerwy w wysokości ponad 1 mld euro na wypadek sporów sądowych i postępowań prawnych

Opublikowano

Chociaż producenci samochodów ciężarowych są bardzo powściągliwi (ze zrozumiałych względów) w kwestii trwających roszczeń odszkodowawczych kartelu samochodów ciężarowych, w tle musieli już liczyć się z prawdopodobnie nieuniknionymi konsekwencjami.

Wskazuje na to przynajmniej roczne sprawozdanie finansowe Mercedes Benz Group, w którym zawarła już znaczną rezerwę (ponad 1 miliard euro) na spory i postępowania prawne, którą musiała poprzeć (choć starała się być dyskretna) szczegółowymi wyjaśnieniami zgodnie z przepisami. Ich motywacja jest zrozumiała, ponieważ gdyby tego nie zrobili, mogliby zostać w przyszłości pozwani za wprowadzenie w błąd swoich akcjonariuszy.

Mercedes-Benz Group AG (dawniej Daimler AG) nadal ucieka się do zasady rachunkowości IAS 37 (ukryć, na co dokładnie utworzyli rezerwy) i ujawnia 1,070 miliarda euro rezerw.

Oto wyjaśnienia w raporcie rocznym Daimler Truck

Postępowanie antymonopolowe (w tym roszczenia o odszkodowanie)

Mercedes-Benz Group AG (dawniej Daimler AG), jako była spółka macierzysta Daimler Truck AG, była adresatem postępowania antymonopolowego wszczętego przez Komisję Europejską. W lipcu 2016 roku Komisja Europejska wydała decyzję o ugodzie przeciwko ówczesnemu Daimler AG i czterem innym europejskim producentom samochodów ciężarowych za ich udział w antykonkurencyjnym zachowaniu, które stanowiło naruszenie europejskich przepisów antymonopolowych w odniesieniu do ustalania cen przenoszenia kosztów dostosowania do bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących emisji spalin dla samochodów ciężarowych.

Komisja Europejska stwierdziła, że Daimler AG uczestniczył w przedmiotowych porozumieniach od 17 stycznia 1997 r. do 18 stycznia 2011 r.

Grzywna nałożona na Daimler AG w decyzji ugodowej Komisji Europejskiej wyniosłaokoło 1,09 miliarda euro i została w całości zapłacona w 2016 roku.

Sam Daimler pisze w swoim raporcie rocznym:

„Po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji o ugodzie, w kilku jurysdykcjach zostały złożone lub zainicjowane pozwy, pozwy zbiorowe i inne środki prawne w celu uzyskania odszkodowania od bezpośrednich i pośrednich klientów samochodów ciężarowych. Zgłoszone roszczenia odszkodowawcze mogą skutkować znaczną odpowiedzialnością Daimler Truck Group, jak również znacznymi kosztami niezbędnych działań obronnych. Może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Grupy.

W związku z opisanymi powyżej naruszeniami prawa antymonopolowego główne procesy sądowe (w tym niektóre rodzaje pozwów zbiorowych lub klasowych) toczą się lub zostały wszczęte w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii i Hiszpanii. Procesy sądowe toczą się również w niektórych innych krajach europejskich oraz w Izraelu (łącznie około 20 krajów).

Daimler Truck Group podejmuje odpowiednie kroki prawne w celu obrony przed pozwami.

Ponieważ postępowania sądowe są obarczone znaczną niepewnością, możliwe jest, że po ostatecznych decyzjach w postępowaniu,rezerwy na nie utworzone okażą się w niektórych przypadkach niewystarczające.W związku z tym mogą powstać znaczne dodatkowe wydatki. Dotyczy to również postępowań prawnych, na które z punktu widzenia Grupy nie trzeba było tworzyć rezerw.

Nie można wykluczyć, że wyżej wymienione ryzyka związane z regulacjami i postępowaniami prawnymi, pojedynczo lub w całości, mogą mieć istotny negatywny wpływ na zyski, sytuację finansową i majątkową Grupy lub segmentów.

Chociaż ostateczny wynik poszczególnych postępowań sądowych może mieć wpływ na wyniki działalności i przepływy pieniężne Grupy w danym okresie sprawozdawczym, Grupa nie uważa, aby jakiekolwiek wynikające z tego zobowiązania miały istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Daimler Truck Group.”

Inni producenci samochodów ciężarowych doszli do podobnego wniosku, jak wynika z ich raportów rocznych.

W świetle trzech orzeczeń Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, ocena ta jest obfitująca w optymizm i nie ma oparcia w faktach, uważają nasi eksperci.

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia