Impressum

Informacje zgodnie z § 5 TMG:

GTC Invest Europe Kft.
Levente utca 14/A
2161 Csomád
Hungary
Tel.: +36 70 416 5388
E-Mail: info@truckrefunds.com

Dyrektorzy zarządzający z wyłącznymi uprawnieniami do reprezentacji:
Gábor Balatoni
Rejestr handlowy: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z §27 a ustawy o podatku od sprzedaży: HU26684974

Kraj rejestracji: Republika Węgierska

Organ nadzorczy i właściwa izba: Węgierska Izba Handlowo-Przemysłowa, 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Tel.: +36 1 474 5100, Fax: +36 1 474 5105, Strona internetowa: https://mkik.hu

Odpowiedzialny za treść w rozumieniu § 55 ust. 2 RStV Gábor Balatoni, Dyrektor Zarządzający

Hosting: SiteGround Spain S.L., Calle de Prim 19, 28004 Madrid, Spain. legal@siteground.com

GTC Invest Europe Kft. („GTC”) prowadzi każdą stronę internetową („Witryna”), która łączy się z niniejszymi Warunkami użytkowania, aby zapewnić dostęp online do informacji o GTC oraz usługach i możliwościach, które oferujemy.

Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki użytkowania.

GTC zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich zmian oznacza zgodę użytkownika na przestrzeganie i związanie się niniejszymi Warunkami użytkowania w zmienionej wersji. Data ostatniej zmiany niniejszych Warunków użytkowania jest podana poniżej.

1. Dozwolony sposób korzystania z terenu

Możesz korzystać z Witryny oraz informacji, pism, obrazów i/lub innych prac, które widzisz, słyszysz lub w inny sposób doświadczasz na Witrynie (pojedynczo lub zbiorczo, „Zawartość”) wyłącznie w celach niekomercyjnych, osobistych i/lub w celu zapoznania się z produktami i usługami GTC, i wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania.

2. Zabronione korzystanie z Witryny

Uzyskując dostęp do Witryny, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:

 • Korzystania z Witryny w sposób naruszający niniejsze Warunki użytkowania;
 • Kopiowania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, odtwarzania kodu źródłowego lub montażu wstecznego Witryny, lub innych prób odkrycia kodu źródłowego, lub zezwalania na to osobom trzecim;
 • Sprzedawać, cedować, sublicencjonować, dystrybuować, wykorzystywać do celów komercyjnych, przyznawać zabezpieczenia lub w inny sposób przekazywać jakiekolwiek prawa do Treści lub Usług lub udostępniać je osobom trzecim w jakikolwiek sposób;
 • Używanie lub uruchamianie jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów, w tym bez ograniczeń, „robotów”, „pająków” lub „czytników offline”, które uzyskują dostęp do Witryny w sposób, który wysyła więcej żądań do serwerów GTC w danym okresie czasu, niż człowiek może rozsądnie wyprodukować w tym samym okresie przy użyciu konwencjonalnej przeglądarki internetowej;
 • Korzystanie z Witryny w sposób, który uszkadza, wyłącza, przeciąża lub upośledza dowolną stronę internetową GTC lub zakłóca korzystanie z niej przez inne osoby;
 • Tworzyć kopii lustrzanej lub ramki Witryny lub jakiejkolwiek jej części na innej witrynie lub stronie internetowej.
 • Próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny;
 • Uzyskiwania dostępu do Strony w inny sposób niż za pomocą interfejsu dostarczonego przez GTC w celu uzyskania dostępu do Strony;
 • Używania Strony w jakimkolwiek celu lub w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejszą Umowę.

Wszelkie nieuprawnione wykorzystanie jakichkolwiek Treści lub Witryny może naruszać prawa patentowe, autorskie, znaki towarowe i inne.

3. Prawa autorskie i znaki towarowe

Strona jest oparta na zastrzeżonej technologii GTC i zawiera Zawartość. Strona jest chroniona odpowiednimi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i innymi prawami, w tym prawami dotyczącymi znaków towarowych i praw autorskich. Strona, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej w Witrynie, należy do i jest własnością GTC lub jej licencjodawców (jeśli istnieją). GTC jest właścicielem i zachowuje wszelkie prawa autorskie do Zawartości. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na Stronie w odniesieniu do określonych Treści, Treści nie wolno kopiować, reprodukować, modyfikować, publikować, przesyłać, przekazywać, transmitować, wykonywać ani rozpowszechniać w żaden sposób, a użytkownik zgadza się nie modyfikować, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, dystrybuować, transmitować, nadawać ani tworzyć prac pochodnych w oparciu o Treści lub Stronę, w całości ani w części, w żaden sposób. trucklex.com, loga i inne znaki używane przez GTC od czasu do czasu są znakami towarowymi i własnością GTC. Wygląd, układ, schemat kolorów i konstrukcja strony trucklex.com są chronionymi znakami towarowymi. GTC może wykorzystywać i włączać do Witryny lub Usługi GTC wszelkie sugestie lub inne informacje zwrotne dostarczone przez użytkownika, bez zapłaty lub warunku.

4. Informacje i materiały zamieszczane lub dostarczane przez użytkownika

Oświadczasz, że masz wszelkie prawa, tytuły i udziały w materiałach, które zamieszczasz na stronie lub dostarczasz do GTC („Materiały”), w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie zgody, upoważnienia, zwolnienia, zezwolenia lub licencje od osób trzecich (takie jak, ale nie ograniczone do wszelkich zwolnień związanych z prawami do prywatności lub reklamy) niezbędne do dostarczenia, zamieszczenia, załadowania, wprowadzenia lub przesłania Materiałów, oraz że zamieszczenie takich Materiałów nie narusza ani nie stanowi naruszenia żadnego patentu, praw autorskich, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, prawa do prywatności, prawa do wizerunku, praw moralnych lub innych praw własności intelektualnej uznawanych przez obowiązującą jurysdykcję jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, ani w żaden inny sposób nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy z jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem. Ponadto oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś tym, za kogo się podajesz, że nie podałeś fikcyjnych, fałszywych lub niedokładnych informacji na swój temat, oraz że wszystkie informacje zawarte w zamieszczonych Materiałach są prawdziwe i są Twoim własnym dziełem lub dziełem, do którego jesteś upoważniony, oraz że zamieszczone Materiały nie zawierają żadnych gróźb, nękania, zniesławienia, fałszu, oszczerstw, materiałów obraźliwych, obscenicznych lub pornograficznych, ani innych materiałów, które naruszałyby jakiekolwiek inne obowiązujące prawo lub przepisy. Użytkownik zgadza się, że nie będzie świadomie i z zamiarem oszustwa dostarczać istotnych i wprowadzających w błąd informacji. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że dostarczone przez niego Materiały nie naruszają niniejszych Warunków użytkowania.

5. Linki do stron internetowych osób trzecich

Linki na Stronie do stron internetowych osób trzecich lub informacji są podawane wyłącznie jako udogodnienie dla użytkownika. Jeśli skorzystasz z tych linków, opuścisz Stronę. Takie linki nie stanowią ani nie sugerują poparcia, sponsorowania ani rekomendacji przez GTC osoby trzeciej, strony internetowej osoby trzeciej lub informacji na niej zawartych. GTC nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych. GTC nie ponosi odpowiedzialności za takie strony internetowe ani za ich zawartość. W przypadku korzystania z linków do stron internetowych podmiotów stowarzyszonych z GTC lub dostawców usług, użytkownik opuści Witrynę i będzie podlegał warunkom korzystania i polityce prywatności obowiązującej na tych stronach internetowych.

6. Pobieranie plików

GTC nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że pliki dostępne do pobrania za pośrednictwem Witryny będą wolne od infekcji wirusami lub innymi szkodliwymi kodami komputerowymi, plikami lub programami.

7. Zastrzeżenia; Ograniczenia odpowiedzialności

GTC ORAZ JEJ USŁUGODAWCY, LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, TERMINOWOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA LUB DOKŁADNOŚCI WITRYNY LUB JEJ ZAWARTOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, WSZYSTKIE TAKIE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, USŁUGI I ZWIĄZANE Z NIMI GRAFIKI SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ GWARANCJI ANI WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. GTC ORAZ JEJ USŁUGODAWCY, LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI WSZELKIEGO RODZAJU W ODNIESIENIU DO STRONY I TREŚCI, W TYM WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI. ŻADNE OŚWIADCZENIE ANI INFORMACJA, CZY TO USTNA CZY PISEMNA, UZYSKANA OD GTC W JAKIKOLWIEK SPOSÓB LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB NIE BĘDZIE STANOWIĆ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, KTÓRA NIE ZOSTAŁA WYRAŹNIE I JEDNOZNACZNIE OKREŚLONA W NINIEJSZEJ UMOWIE. TREŚĆ MOŻE ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU GTC ANI JEJ USŁUGODAWCY, LICENCJODAWCY LUB DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE LUB INNEGO RODZAJU SZKODY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA SZKODY ZWIĄZANE Z POKRYWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, DANYCH, PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRONY LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z NIĄ ZWIĄZANE, Z OPÓŹNIENIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE STRONY, LUB Z JAKĄKOLWIEK TREŚCIĄ, LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRONY, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY OPIERAJĄ SIĘ NA UMOWIE, CZYNIE NIEDOZWOLONYM, ZANIEDBANIU, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEPOWODZENIU JAKIEGOKOLWIEK OGRANICZONEGO ŚRODKA ZARADCZEGO W OSIĄGNIĘCIU JEGO ZASADNICZEGO CELU, LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI GTC LUB KTÓRYKOLWIEK Z DOSTAWCÓW GTC ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD. PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY / JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

JEŚLI, NIEZALEŻNIE OD INNYCH WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, GTC ZOSTANIE UZNANA ZA ODPOWIEDZIALNĄ WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, SZKODY LUB USZKODZENIA, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ GTC ORAZ CZŁONKÓW JEJ ZARZĄDU, DYREKTORÓW, KIEROWNIKÓW, PRACOWNIKÓW, PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, AGENTÓW, WYKONAWCÓW, USŁUGODAWCÓW, LICENCJODAWCÓW LUB DOSTAWCÓW BĘDZIE WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH OGRANICZONA DO STU DOLARÓW.

8. Odszkodowanie

Użytkownik rozumie i zgadza się, że ponosi osobistą odpowiedzialność za swoje zachowanie na Stronie. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić GTC, jej spółki macierzyste, zależne, stowarzyszone, joint venture, partnerów biznesowych, licencjodawców, pracowników, agentów i wszelkich zewnętrznych dostawców informacji przed wszelkimi roszczeniami, stratami, wydatkami, szkodami i kosztami (w tym, ale nie tylko, szkodami bezpośrednimi, przypadkowymi, wynikowymi, przykładowymi i pośrednimi) oraz przed uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wynikającymi z lub powstałymi w wyniku korzystania, niewłaściwego użytkowania lub niemożności korzystania z Witryny lub Treści, lub naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania.

9. Prywatność

Korzystanie z Witryny podlega Polityce Prywatności GTC, dostępnej w sekcji stopki naszej witryny.

10. Postanowienia ogólne

 1. Całość umowy / Brak zrzeczenia się. Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość porozumienia stron w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu. Żadne zrzeczenie się przez GTC jakiegokolwiek naruszenia lub niedotrzymania warunków niniejszej umowy nie będzie uznawane za zrzeczenie się jakiegokolwiek poprzedniego lub kolejnego naruszenia lub niedotrzymania warunków.
 2. Korekta błędów i nieścisłości. Treść może zawierać błędy typograficzne lub inne błędy lub nieścisłości i może nie być kompletna lub aktualna. GTC zastrzega sobie zatem prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji Treści w dowolnym czasie bez uprzedzenia. GTC nie gwarantuje jednak, że wszelkie błędy, nieścisłości lub pominięcia zostaną skorygowane.
 3. Egzekucja / Wybór prawa / Wybór forum. Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznana przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważną lub niewykonalną, nie będzie to miało wpływu na żadne inne postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, które pozostaną w pełnej mocy. Wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami użytkowania, Polityką prywatności GTC, korzystaniem z Witryny, innej strony internetowej GTC lub Treści są regulowane i będą interpretowane zgodnie z prawem węgierskim z wyłączeniem prawa sprzedaży ONZ, bez względu na konflikt przepisów prawnych. Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową Sądu Okręgowego Pest County, Węgry w przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z lub związanego z niniejszymi Warunkami użytkowania, Polityką prywatności GTC, korzystaniem z witryny, innej strony internetowej GTC lub Treści.

Ostatnio zmieniona: 04.11.2021

Copyright 2022 GTC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich

Powiadomienia DMCA

GTC szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i prosimy naszych użytkowników o to samo. GTC może, według własnego uznania, zawiesić dostęp lub zlikwidować konta użytkowników, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych osób.

Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie prawa na stronie GTC, prosimy o dostarczenie następujących informacji do Agenta GTC ds.

Kontakt GTC

Z agentem GTC ds. praw autorskich, do którego można kierować zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich na lub w związku z niniejszą witryną („Zawiadomienia”), można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres copyright@trucklex.com lub wysyłając list na adres: GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Węgry

Składanie zgłoszeń

Aby Zgłoszenie było skuteczne, musi zawierać następujące elementy:

 1. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone („Strona Skarżąca”);
 2. Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które zostało rzekomo naruszone lub, jeśli wiele dzieł chronionych prawem autorskim na jednej stronie online jest objętych jednym powiadomieniem, reprezentatywna lista takich dzieł na tej stronie;
 3. Identyfikacja materiału, który jest uważany za naruszający prawo lub będący przedmiotem działań naruszających prawo i który ma zostać usunięty lub dostęp do którego ma zostać uniemożliwiony, oraz informacje wystarczające do zlokalizowania materiału przez GTC;
 4. Informacje wystarczające do umożliwienia GTC skontaktowania się ze Stroną Skarżącą, takie jak adres, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej, pod którym można skontaktować się ze Stroną Skarżącą;
 5. Oświadczenie, że strona skarżąca jest w dobrej wierze przekonana, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo; oraz
 6. Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne, i pod groźbą kary krzywoprzysięstwa, że Strona Skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

Otrzymanie zgłoszenia

Po otrzymaniu pisemnego Zgłoszenia zawierającego informacje określone w punktach od (1) do (6):

 1. GTC usunie lub uniemożliwi dostęp do materiału, który rzekomo narusza prawo;
 2. GTC przekaże pisemne powiadomienie takiemu domniemanemu sprawcy naruszenia („Domniemany Sprawca Naruszenia”);
 3. GTC podejmie uzasadnione kroki w celu niezwłocznego powiadomienia domniemanego sprawcy naruszenia o usunięciu lub zablokowaniu dostępu do materiału.

Powiadomienie o liczniku

Domniemany Sprawca Naruszenia może złożyć Kontrzawiadomienie, aby zakwestionować zarzut rzekomego naruszenia. Aby kontrpowiadomienie było skuteczne, musi być pisemną informacją dostarczoną do Agenta GTC ds. praw autorskich, która zawiera zasadniczo następujące elementy:

 1. Fizyczny lub elektroniczny podpis Domniemanego Sprawcy Naruszenia;
 2. Identyfikacja materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został uniemożliwiony oraz miejsce, w którym materiał ten znajdował się przed jego usunięciem lub uniemożliwieniem dostępu do niego;
 3. Oświadczenie pod groźbą kary krzywoprzysięstwa, że Domniemany Naruszyciel jest w dobrej wierze przekonany, że materiał został usunięty lub wyłączony w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału, który miał zostać usunięty lub wyłączony;
 4. Nazwa, adres i numer telefonu Domniemanego Naruszyciela oraz oświadczenie, że Domniemany Naruszyciel wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji Federalnego Sądu Okręgowego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się adres Domniemanego Naruszyciela lub, jeśli adres Domniemanego Naruszyciela znajduje się poza terytorium Stanów Zjednoczonych, dla dowolnego okręgu sądowego, w którym może znajdować się GTC, oraz że Domniemany Naruszyciel zaakceptuje doręczenie procesu przez osobę, która dostarczyła powiadomienie lub agenta takiej osoby.

Otrzymanie kontrpowiadomienia

Po otrzymaniu Kontrzawiadomienia zawierającego informacje określone w (a) poprzez (b) powyżej:

 1. GTC niezwłocznie dostarczy Stronie skarżącej kopię Kontrzawiadomienia;
 2. GTC poinformuje stronę skarżącą o zastąpieniu usuniętego materiału lub zaprzestaniu uniemożliwiania dostępu do niego w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych;
 3. GTC zastąpi usunięty materiał lub zaprzestanie uniemożliwiania dostępu do niego w ciągu dziesięciu (10) do czternastu (14) dni roboczych od otrzymania kontrzawiadomienia, pod warunkiem, że Agent ds. praw autorskich GTC nie otrzymał od Strony skarżącej zawiadomienia o złożeniu pozwu o wydanie nakazu sądowego w celu powstrzymania Domniemanego Naruszającego od angażowania się w działania naruszające prawa związane z materiałem w sieci lub systemie GTC.

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia