Główne aspekty zeznań biegłych (Truck Cartel)

Opublikowano


Jak wcześniej informowaliśmy, The Royal Mail Group i BT wniosły powództwo uzupełniające przeciwko spółkom z grupy DAF za udział w nielegalnym ustalaniu cen. Competition Appeal Tribunal zmaga się obecnie z licznymi kwestiami związanymi z zeznaniami ekspertów, aby wydać orzeczenie, co podkreślili w swoim szerokim zarysie:

„(1) Związek przyczynowy – czy naruszenie spowodowało, że Powodowie ponieśli szkodę w postaci nadmiernego obciążenia?
(2) Teoria szkody – eksperci obu stron wypowiedzieli się na temat tego, czy jest „prawdopodobne”, że Naruszenie spowodowało szkodę Powodów, przy czym ekspert DAF stwierdził, że nie jest to „prawdopodobne”.
(3) Nadpłata – jeżeli szkoda została wyrządzona, to jaka jest jej wysokość? Pomijając to, czy właściwe jest zbadanie oddzielnych modeli „przed naruszeniem” i „po naruszeniu” (podejście preferowane przez Powodów) lub modeli „przed naruszeniem” i „po naruszeniu” (podejście DAF), istnieją trzy główne obszary sporu pomiędzy ekspertami w odniesieniu do ich odpowiednich modeli regresji, z których każdy ma znaczący wpływ na oszacowanie nadmiernego obciążenia:
(i) Kursy wymiany – czy modele powinny być prowadzone w funtach czy w euro i jaki powinien być obowiązujący kurs;
(ii) Globalny kryzys finansowy w latach 2008-2010 – czy był to szok na tyle duży, że należy go uwzględnić oddzielnie od innych czynników sterujących popytem; oraz
(iii) Normy emisji spalin – czy dodatkowa marża uzyskana na nowych ciężarówkach spełniających normy emisji spalin wynikała z naruszenia przepisów, czy też z innych czynników, takich jak gotowość do zapłaty.
(4) Wartość handlu – jest to kwota, do której należy zastosować procentowy wskaźnik nadmiernego obciążenia, przy czym istnieje różnica między Royal Mail a DAF co do tego, czy niektóre nadwozia ciężarówek powinny być uwzględnione w tej liczbie.
(5) Uzupełnienia – gdyby istniał Overcharge, DAF twierdzi, że cena nadwozi i przyczep, które są produkowane przez strony trzecie, uległaby obniżeniu, a oszczędności, które w ten sposób uzyskali Powodowie, powinny zostać skompensowane z Overcharge; Powodowie zaprzeczają takiemu wpływowi Overcharge;
(6) Pasaż odsprzedaży – dotyczy używanych samochodów ciężarowych sprzedawanych przez Powodów; DAF twierdzi, że jeśli cena ich nowych samochodów ciężarowych wzrosła w wyniku Narzutu, to cena używanych samochodów ciężarowych sprzedawanych przez Powodów również wzrosła, a korzyść ta powinna zostać skompensowana z Narzutem.
(7) Przeniesienie dostaw – jeżeli doszło do nadmiernego obciążenia, DAF twierdzi, że Powodowie zmniejszyli swoją stratę, przenosząc ją na swoich klientów poprzez podwyższenie cen własnych produktów, takich jak znaczki pocztowe lub wynajem linii telefonicznej; Powodowie zaprzeczają, że takie przeniesienie miało miejsce w świetle prawa i/lub faktów.
(8) Utrata obrotów – Royal Mail twierdzi, że jeśli nastąpiło przeniesienie podaży, to poniosła stratę obrotów w swojej sprzedaży na rynku niższego szczebla, za którą powinna otrzymać rekompensatę.
(9) Straty finansowe – oprócz nadmiernego obciążenia Royal Mail domaga się odszkodowania za koszty finansowania nadmiernego obciążenia i w tej kwestii przedstawiono szczegółowy dowód z opinii biegłego; głównym obszarem sporu jest to, czy średni ważony koszt kapitału („WACC”) jest najlepszą miarą przeliczania strat historycznych na wartości bieżące, czy alternatywnie powinny zostać naliczone odsetki w oparciu o koszt zadłużenia i utracone zyski z inwestycji krótkoterminowych. DAF twierdzi, że wszelkie takie opłaty odsetkowe powinny być obliczane na zasadzie prostej, natomiast Royal Mail twierdzi, że opłaty odsetkowe powinny być składane. BT natomiast domaga się odsetek prostych zgodnie z s.35A Ustawy o sądach wyższej instancji z 1981 r. ´´*

*Cytat neutralny [2023] CAT 6 I w Trybunale Apelacyjnym ds. konkurencji


Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia